FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONENS FUNKTIONSSÄTT

 

INNEHÅLL

 

Ingress

 

FÖRSTA DELEN      Principerna
AVDELNING I           Unionens befogenhetskategorier och befogenhetsområden
 
AVDELNING II          Allmänna bestämmelser

 

ANDRA DELEN       Icke-diskriminering och unionsmedborgarskap

 

TREDJE DELEN      Unionens politik och inre åtgärder
AVDELNING I            Den inre marknaden

 

AVDELNING II          Fri rörlighet för varor
Kapitel 1          Tullunion
Kapitel 2          Tullsamarbete
Kapitel 3          Förbud mot kvantitativa restriktioner mellan medlemsstaterna

 

AVDELNING III         Jordbruk och fiskeri

 

AVDELNING IV        Fri rörlighet för personer, tjänster och kapital
Kapitel 1          Arbetstagare
Kapitel 2          Etableringsrätt
Kapitel 3          Tjänster
Kapitel 4          Kapital och betalningar

 

AVDELNING V          Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
Kapitel 1          Allmänna bestämmelser
Kapitel 2          Politik som gäller gränskontroll, asyl och invandring
Kapitel 3          Civilrättsligt samarbete
Kapitel 4          Straffrättsligt samarbete
Kapitel 5          Polissamarbete

 

AVDELNING VI        Transporter

 

AVDELNING VII       Gemensamma regler om konkurrens, beskattning och
tillnärmning av lagstiftning
Kapitel 1          Konkurrensregler
Avsnitt 1          Regler tillämpliga på företag
Avsnitt 2         Statligt stöd
Kapitel 2         Bestämmelser om skatter och avgifter
Kapitel 3          Tillnärmning av lagstiftning

 

AVDELNING VIII      Ekonomisk och monetär politik
Kapitel 1          Ekonomisk politik
Kapitel 2          Monetär politik
Kapitel 3          Institutionella bestämmelser
Kapitel 4          Särskilda bestämmelser för de medlemsstater som har euron som valuta
Kapitel 5          Övergångsbestämmelser

 

AVDELNING IX        Sysselsättning
 
AVDELNING X          Socialpolitik
 
AVDELNING XI        Europeiska socialfonden
 
AVDELNING XII       Utbildning, yrkesutbildning ungdomsfrågor och idrott
 
AVDELNING XIII      Kultur
 
AVDELNING XIV      Folkhälsa
 
AVDELNING XV       Konsumentskydd
 
AVDELNING XVI      Transeuropeiska nät
 
AVDELNING XVII    Industri
 
AVDELNING XVIII   Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning
 
AVDELNING XIX      Forskning och teknisk utveckling samt rymden
 
AVDELNING XX       Miljö
 
AVDELNING XXI      Energi
 
AVDELNING XXII    Turism
 
AVDELNING XXIII   Civilskydd
 
AVDELNING XXIV   Administrativt samarbete
 
FJÄRDE DELEN      Associering av utomeuropeiska länder och territorier
 
FEMTE DELEN       Unionens yttre åtgärder
AVDELNING I           Allmänna bestämmelser om unionens yttre åtgärder
 
AVDELNING II          Den gemensamma handelspolitiken
 
AVDELNING III         Samarbete med tredjeländer och humanitärt bistånd
Kapitel 1          Utvecklingssamarbete
Kapitel 2          Ekonomiskt, finansiellt och tekniskt samarbete med tredjeländer
Kapitel 3          Humanitärt bistånd
 
AVDELNING IV        Restriktiva åtgärder
 
AVDELNING V          Internationella avtal
 
AVDELNING VI        Unionens förbindelser med internationella organisationer och tredjeländer samt unionens delegationer
 
AVDELNING VII       Solidaritetsklausul
 
SJÄTTE DELEN       Institutionella och finansiella bestämmelser
Kapitel 1          Institutionerna
Avsnitt 1        Europaparlamentet
Avsnitt 2        Europeiska rådet
Avsnitt 3        Rådet
Avsnitt 4        Kommissionen
Avsnitt 5        Europeiska unionens domstol
Avsnitt 6        Europeiska centralbanken
Avsnitt 7        Revisionsrätten
 
Kapitel 2          Unionens rättsakter, förfaranden för antagande och andra
bestämmelser
Avsnitt 1         Unionens rättsakter
Avsnitt 2         Förfaranden för antagande av akter och andra bestämmelser
Kapitel 3         Unionens rådgivande organ
Avsnitt 1         Ekonomiska och sociala kommittén
Avsnitt 2         Regionkommittén
Kapitel 4         Europeiska investeringsbanken

 

AVDELNING II          Finansiella bestämmelser
Kapitel 1          Unionens egna medel
Kapitel 2          Flerårig budgetram
Kapitel 3          Unionens årliga budget
Kapitel 4          Genomförande av budgeten och ansvarsfrihet
Kapitel 5          Gemensamma bestämmelser
Kapitel 6          Bekämpning av bedrägeri

 

AVDELNING III         Fördjupade samarbeten
 
SJUNDE DELEN      Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser